Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 


ไฮไลท์ข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการยื่นคำขอ หรือติดต่อ อบต.เกาะหมาก หรือนายก อบต.เกาะหมาก
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน นำตำบลเกาะหมากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
KohMak Vision วิสัยทัศน์ 
"ตำบลแห่งการท่องเที่ยวที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นตำบลพัฒนาแล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง"
 


คลิก! ดูประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ขอเชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่
โรงเรียน รพ.สต. วัด มัสยิด กลุ่มชุมชนต่างๆ ภาคประชาสังคม
และพี่น้องประชาชน ทุกหมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น”
สู่เป้าหมาย! เกาะหมาก พัทลุง เหลืองทั้งตำบล! ถนนสายดอกทองอุไร

โดยแจ้งวันเวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม นำชุมชน เด็กๆ
มาร่วมใจจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
และสามารถขอรับ พันธุ์ต้นทองอุไร ได้ที่ สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
" เริ่มปลูกต้นไม้วันนี้ ร่มรื่นในวันหน้า
ถนนสายเกาะหมาก จะสวยงามสะอาดตา
โปรดช่วยกันดูแลรักษา ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ถิ่นเกาะหมาก ของเรา "
รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลส... (13 ก.พ. 2566)  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสามัยประจำ... (13 ก.พ. 2566)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256... (07 ก.พ. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์... (02 ก.พ. 2566)
ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม... (27 ม.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ อบต.เกาะหมาก เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมา... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชา... (11 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลเกาะห... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ... (20 ธ.ค. 2565)
จุลสาร หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เกาะหมาก (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเน... (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ (23 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (03 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2565 (28 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสข... (25 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง นโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy) (20 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต... (20 ต.ค. 2565)
Responsive image
ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน

ประชาคมหมู่บ้าน โครงการให... (22 มี.ค. 2566)  

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา... (21 มี.ค. 2566)  

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (17 มี.ค. 2566)  

อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์ก... (13 มี.ค. 2566)

ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บราย... (07 มี.ค. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณ... (03 มี.ค. 2566)

โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐม... (03 มี.ค. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณ... (24 ก.พ. 2566)

ผู้ว่าฯ พัทลุงเยี่ยมชมศูน... (22 ก.พ. 2566)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณ... (17 ก.พ. 2566)

กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ... (16 ก.พ. 2566)

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ... (07 ก.พ. 2566)

อบต.เกาะหมาก โครงการสานพล... (20 ม.ค. 2566)

ศาลจังหวัดพัทลุงไกล่เกลี่... (18 ม.ค. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ... (14 ม.ค. 2566)

ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อ... (29 ธ.ค. 2565)

อบต.เกาะหมาก ทำบุญปีใหม่ ... (29 ธ.ค. 2565)

อบต.เกาะหมาก มอบถุงยังชีพ... (22 ธ.ค. 2565)

อบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลพั... (16 ธ.ค. 2565)

อบต.เกาะหมาก ร่วมต้อนรับ ... (13 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ... (02 มี.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256... (05 ม.ค. 2566)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2... (06 ธ.ค. 2565)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกะาหมาก เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง... (02 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหัว... (22 พ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 (15 พ.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่... (03 พ.ย. 2565)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประส... (28 ต.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหัวหิน หมู่ที่ 10 (28 ต.ค. 2565)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ... (27 ต.ค. 2565)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเขาชั... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่า... (27 ต.ค. 2565)
(ร่าง) ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 (27 ต.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่6 (05 ต.ค. 2565)
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าตีน-เกาะโคบ หมู่ที่6 (05 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (03 ต.ค. 2565)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (03 ต.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 (28 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป... (20 ก.พ. 2566)  
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื... (13 ก.พ. 2566)  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2566)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น... (02 ธ.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบ... (11 ต.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพ... (27 ก.ย. 2565)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (27 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (07 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้... (22 ส.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่งผ... (12 ก.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่... (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ใ... (30 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (... (08 มิ.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาย... (18 พ.ค. 2565)
ประกาศคณะกรรมดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะห... (11 มี.ค. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต... (01 ก.พ. 2565)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อดำรงต... (01 ต.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้บริหาร
:: สายตรงนายก 
โทร. 099-393-5193 
หรือ : 0-7482-9781 
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image
เกาะหมาก ....โก้มาก

แจ้งระบบไฟฟ้า ประปา ขัดข้อง ออนไลน์

แจ้งสนับสนุนรถน้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th