Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 คลิก! เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เกาะหมาก

 
ไฮไลท์ข่าว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ในการยื่นคำขอ หรือติดต่อ อบต.เกาะหมาก หรือนายก อบต.เกาะหมาก
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน นำตำบลเกาะหมากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
KhoMak Vision วิสัยทัศน์ 
"ตำบลแห่งการท่องเที่ยวที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นตำบลพัฒนาแล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง""Khomak Smart City เกาะหมากเมืองอัจฉริยะ"


 


คลิก! ดูประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เกาะหมากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ขอเชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่
โรงเรียน รพ.สต. วัด มัสยิด กลุ่มชุมชนต่างๆ ภาคประชาสังคม
และพี่น้องประชาชน ทุกหมู่บ้าน ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
“รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น”
สู่เป้าหมาย! เกาะหมาก พัทลุง เหลืองทั้งตำบล! ถนนสายดอกทองอุไร

โดยแจ้งวันเวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม นำชุมชน เด็กๆ
มาร่วมใจจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
และสามารถขอรับ พันธุ์ต้นทองอุไร ได้ที่ สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
" เริ่มปลูกต้นไม้วันนี้ ร่มรื่นในวันหน้า
ถนนสายเกาะหมาก จะสวยงามสะอาดตา
โปรดช่วยกันดูแลรักษา ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
ถิ่นเกาะหมาก ของเรา "
รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเ... (17 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ขององค์การบริหาร... (04 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีผ่าน QR-Code หรือ Barcode ชำระผ่านตู้ ATM , Internet ... (04 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ... (29 พ.ค. 2567)
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง ... (29 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (17 พ.ค. 2567)
ประกาศเรื่องกำหนดเวลาใช้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหม... (15 พ.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญั... (13 พ.ค. 2567)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (02 เม.ย. 2567)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (02 เม.ย. 2567)
รายงานวิจัย เรื่อง การทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตขององค์การปกคร... (18 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 มี.ค. 2567)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... (13 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของผู้มีสิ... (19 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (06 ก.พ. 2567)
สร้างชุมชนเมืองสุขภาวะ ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคม-สุขภาพ (29 ม.ค. 2567)
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.เกาะหมาก เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ ... (25 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่ว... (24 ม.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ... (23 ม.ค. 2567)
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวญเป็นเงินได้ ตามประกาศคณ... (19 ม.ค. 2567)
Responsive image
ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน

อบต.เกาะหมาก ร่วมปลูกต้นไ... (15 พ.ค. 2567)  

อบต.เกาะหมาก เข้ารับการปร... (14 พ.ค. 2567)  

ประชุมผู้ปกครอง ศพด. อบต.... (14 พ.ค. 2567)  

ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเ... (08 พ.ค. 2567)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (01 พ.ค. 2567)

สงการนต์ สรงน้ำพระ รดน้ำด... (15 เม.ย. 2567)

ห่มผ้า เจดีย์ทอง วัดชลธาว... (13 เม.ย. 2567)

เฝ้าระวังและอำนวยความสะดว... (11 เม.ย. 2567)

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้ง... (09 เม.ย. 2567)

บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ ... (01 เม.ย. 2567)

การสำรวจเจตนารมณ์ของประชา... (22 มี.ค. 2567)

จิตอาสาพัฒนาสาธารณะ Big C... (15 มี.ค. 2567)

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและ... (11 มี.ค. 2567)

เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้เ... (07 มี.ค. 2567)

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เข้... (07 มี.ค. 2567)

ประชุมแผนเพื่อรับทราบรายง... (01 มี.ค. 2567)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้... (01 มี.ค. 2567)

กิจกรรม Big cleaning Day ... (01 มี.ค. 2567)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ... (28 ก.พ. 2567)

ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการด... (27 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 25... (06 มิ.ย. 2567)  
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256... (14 พ.ค. 2567)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (22 เม.ย. 2567)  
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 ... (22 เม.ย. 2567)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.... (22 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประป... (17 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (10 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โ... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256... (05 เม.ย. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (28 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุชำรุด ค... (27 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (21 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์... (14 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา... (13 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า... (08 มี.ค. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน... (27 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256... (13 ก.พ. 2567)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (06 ก.พ. 2567)
ประกาศอบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแ... (12 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (02 เม.ย. 2567)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (02 เม.ย. 2567)  
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 มี.ค. 2567)  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (24 พ.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (24 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (06 พ.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (02 พ.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (02 พ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (11 ต.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป... (28 ก.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเ... (26 ก.ย. 2566)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบค... (26 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (06 ก.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็... (21 มิ.ย. 2566)
ประกาศ คณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความ... (20 มิ.ย. 2566)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื... (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (23 พ.ค. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งใ... (24 เม.ย. 2566)
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งใ... (24 มี.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th