Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางดวงใจ สมสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Responsive image
Responsive image
นายจิรวัฒน์ ภัทรศิริโสภณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นางสาวขนิษฐา เกื้อคลัง
นักสันทนาการปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอาบีด๊ะ แหละหมัน
ครู
Responsive image
นางสาวสิริพัชร์ หนูแก้ว
ครู
Responsive image
นางปารุษยา จีนทอง
ครู
Responsive image
นางวรรยา ส่าแหล่หมัน
ครู
Responsive image
นางนันท์นภัส แก้ววงศ์
ครู
Responsive image
นางสหะ ทองมา
ครู
Responsive image
นางอยู่ไหวด๊ะ ยะเดหวา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
น.ส.ทิพย์วรรณ แก้วชูช่วย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวไหวดะ แหละหีม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
นางบุหลัน หยูทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายอดีตศักดิ์ ทองสีอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
นางเดือนเพ็ญ ชุมแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
Responsive image
นางสาวจุไรรัตน์ เกื้อทองสั้น
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวมลธิรา ชื่นอารมณ์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอรษา จันทร์สว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายพรศักดิ์ เหมือนแท่น
คนงานทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th