Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
               ๑.ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาตำบลเกาะหมาก โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนามุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนกระทั่งการพัฒนาอย่างสมดุล รอบด้านและทั่วถึง
               ๒.ดำเนินการพัฒนาตำบลเกาะหมากโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
               ๓.น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ พระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาตำบลเกาะหมาก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
               ๔.บริหารงานโดยอาศัยหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) และการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result-Based Management) ตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะหมากขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
     1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               1.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจําเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานในเชิงรุก ดําเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
               1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น ถนน และสะพานเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการขนส่ง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
               1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
     2. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา
               2.1พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
               2.2 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
               2.3จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตําบลเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
               2.4ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา เครื่องออกกําลังกาย เครื่องเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และเพียงพอทั่วถึงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
     3. นโยบายด้านสาธารณสุข
               3.1 ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดยจัดให้มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
               3.2ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
               3.3 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทํางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
     4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
               4.1ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการคัดแยกขยะจากต้นทางและมีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
               4.2ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน
               4.3การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
               5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครัวเรือน/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
                5.3พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน
               5.4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ของตำบล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
     6. นโยบายด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
               6.1ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีตประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
               6.2ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม
               6.3ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน เช่น บวร (บ้าน, วัด, โรงเรียน) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
     7. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
               7.1ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในตำบลเกาะหมากได้รับสวัสดิการที่พึงได้จากภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
               7.2ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
               7.3 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น โดยสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจกัน มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ ไม่สร้างปัญหาและเป็นภาระให้แก่สังคม
               7.4ส่งเสริมสิทธิและบทบาทของสตรีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีให้สามารถเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเท่าเทียม
     8. นโยบายด้านสังคมและความปลอดภัย
               8.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรฐานกําหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมทบทวน ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
               8.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่
               8.3ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยชุมชนและครอบครัว
               8.4 พัฒนาและปรับปรุงการบังคับใช้ข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางสังคม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ การปกครองท้องถิ่น
               9.1บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากด้วยความโปร่งใสสุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
               9.2ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการพัฒนาที่สำคัญและการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ
               9.3พัฒนาองค์กรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               9.4พัฒนาบุคลากรทุกประเภทขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
               9.5สนับสนุนค่านิยมองค์กรในการบริการประชาชนจิตสาธารณะการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและการมุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
               9.6บริหารงานคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยคำนึงถึงการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
               9.7ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการพัฒนากิจกรรมบริการสาธารณะ ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเน้นย้ำความโปร่งใสในการบริหารงานและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th