Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางไพลิน ศรีสุวรรณชนะ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางไพลิน ศรีสุวรรณชนะ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นางสาวชินภัทรจิรา สุจวิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นางสุกัลยา อินทรคง
นักวิชาการการพัสดชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวมารีน่า หัสสะ
นักวิชาการการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
Responsive image
Responsive image
นางดวงเดือน สิงหพล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
Responsive image
นางเบญจมาศ รัตนะ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวกมลทิพย์ อำไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
Responsive image
Responsive image
นางสาวจงถนอม ไกรรัตน์
จพง.การเงินและบัญชี
Responsive image
Responsive image
นางกัญญาพัชร เซ่งฮวด
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
นางสาวนิตยา คุณชล
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวฐนิชา ยะเดหวา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสถาพร สุขสว่าง
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th