Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
     "ตำบลแห่งการท่องเที่ยวที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นตำบลพัฒนาแล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม"
 
พันธกิจ (Mission)  
 
   • จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพื้นที่และมีมาตรฐาน
   • ส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ
   • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
   • จัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขที่ดี
   • เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม
   • การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
   • ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   • การก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก
   • ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
   • ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศาสนา อย่างทั่วถึง
   • ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
   • ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   • เพิ่มปริมาณทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
   
คลิกดูรายละเอียด
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th