Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายอธิศักดิ์ โชติมณี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นายอานนท์ ทองมาก
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
Responsive image
นายบุญญฤทธิ์ ฝาหละเหย็บ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
จ.ส.อ.ศัทธา ปะระมณี
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Responsive image
นายสวัสดิ์ สังเมียร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Responsive image
นายนพณัฐ สันหมุด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
นายสามารถ ยีหวังกอง
วิศกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวนันท์นภัส โสภิกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายนีด ดำแก้ว
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายไกรสร จันทร์ส่องแสง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสากล จาริยะ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายศักดา นกแดง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางอรุณ สุวรรณมณี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอุเส็น พานิช
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายคชาเวช จันทร์สว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายประดิษฐ์ สุวรรณโณ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายอนุสรณ์ เหรียมเด็ม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสนิท หมัดส๊ะ
ผช.นายช่างโยธา
Responsive image
นายสมนึก จาริยะ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th