Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ ๙ ตำแหน่ง จำนวน ๑๓ อัตรา
      ๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                   จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                       จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                   จำนวน ๔ อัตรา
      ๑.๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๖ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                     จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๗ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๘ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                         จำนวน ๑ อัตรา
      ๑.๙ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                          จำนวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง...ฯ

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ
คลิก! ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2566