Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
แผนการดำเนินงาน
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

# ประชาชนสามารถอ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ #
คลิก! แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565