Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
แผนการดำเนินงาน
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอปากพะยูน ได้อนุมัติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสืออำเภอปากพะยูน
ที่ พท ๐๐๒๓.๑๓/๑๒๒๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

# ประชาชนสามารถอ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ #
คลิก! ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565