Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็น เทศบาลตำบลเกาะหมาก
Responsive image
การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นเทศบาลตำบลเกาะหมาก

ประเด็นของการมีส่วนร่วม
-โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เป็นเทศบาลตำบลเกาะหมาก
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ทั้งหมด 653 เห็นด้วย 653

ผลจากการมีส่วนร่วม
ประชาชนเห็นชอบร้อยละ 100 ในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นเทศบาลตำบลเกาะหมาก

ผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง , พัฒนาการดำเนินงานของหน่วย ผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดประชาคมแสดงความคิดเห็น ในครั้งนี้ อบต.เกาะหมาก ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเกาะหมาก ตามลำดับต่อไป
         
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2567