Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการประชาชน และการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
Responsive image
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการประชาชน
และการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริการประชาชน
และการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กับ สถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ

 
ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์:
เพื่อบูรณาการส่งเสริมความร่วมมือและประสานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชน
และการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด( CCTV) ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
สนับสนุนเทคโนโลยี ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อบต.เกาะหมากจะเชื่อมโยงข้อมูลสัญญาณ
ภาพจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ Real Time กับสถานีตำรวจภูธรกาะนางคำ
เพื่อหน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันในการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชนและแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบผ่านเครือข่ายสื่อสารให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
         
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2566