Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานครู อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
Responsive image
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานครู อบต.
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


"การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น"

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานครู อบต.
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 
โดยมีวัตถุประสงค์:
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานที่ อบต.เกาะหมากกำลังดำเนินการ
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ
- เพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้
การเสียสละและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้คิดบวก มีจิตอาสา รักองค์กร รู้จักทำงานเป็นทีมและรักสามัคคี
โดยมีนายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
และ นายพิชัย ยิ้มละมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
ซึ่งจากการอบรมบุคลากรจะได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป
 
         
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2566