Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชน
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ชุมชนขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
และเพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังสาธารณภัย ต่างๆ โดยมีนายภัคเอื้ออิชนณ์ สอนสัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
มีนายปลื้มปิติ ด้วงฉุย และนายจีระศักดิ์ ไชยวรณ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
มาเป็นวิทยากรถ่ายถอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2566