Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมสภา อบต.เกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
Responsive image
ประชุมสภา อบต.เกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ในอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
#วาระ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ) ตามข้อ ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

 
- การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
โดยมี #ฝ่ายนิติบัญญัติ นายสุพัด จันทร์สว่าง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายใจ คุ้ยหลู รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายพิชัย ยิ้มละมัย เลขานุการสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ
ร่วมด้วย #ฝ่ายบริหาร นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กองงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมครั้งนี้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
         
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2566