Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาและทบทวน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๔๖๖
Responsive image
ประชุมประชาคมท้องถิ่น พิจารณาและทบทวน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๔๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายประสาร อมราพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนา อบต.เกาะหมาก
ร่วมด้วย สมาชิกสภา อบต.เกาะหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจาก รพสต. อสม. โรงเรียน
สถาตำรวจภูธรเกาะนางคำ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง หน่วยพิทักษ์ป่า
กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพ ในตำบลเกาะหมาก

 
เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและทบทวน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๔๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
         
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2566