Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
Responsive image
โครงการกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ณ บ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

นายประสาร อมราพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง อบต.เกาะหมาก 
เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ที่ทางสำนักงาน
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ ๕ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะที่ตกค้างในทะเลจากกิจกรรมท่องเที่ยว
การประมงและบริเวณชุมชนชายฝั่ง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนชายฝั่งมีส่วนร่วมตระหนัก
และเห็นความสำคัญของปัญหาขยะในชุมชนเป็นสำคัญ 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันศึกษา เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 
ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
 
         
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2566