Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย Day Camp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย Day Camp ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดโครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย Day Camp
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
 
เพื่อให้เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัด อบต.เกาะหมาก ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภัทราราม รวมทั้งผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตามฐานกิจกรรมต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบ ผ่านกระบวนการเล่นผสมการเรียนตาม
หลักสูตร
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง
และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย
5. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้อย่างเหมาะสม

 
ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วย
1. ฐานรอดซุ้ม
2. ฐานศิลปสร้างสรรค์
3. ฐานเด็กบ้านๆ
4. ฐานหนุมานคลุกฝุ่น
5. ฐานผจญภัย
 
ซึ่งได้มีการสอดแทรกกิจกรรมเข้ามาในหน่วยการเรียนรู้สำหรับพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้และ
มีพัฒนาการให้
เหมาะสมตามวัย โดยมีเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยในงานนี้ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง
ครู อบต.เกาะหมาก 
ร่วมด้วย เจ้าหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจเด็กๆ

 
ขอบคุณหน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่มาให้ความรู้ความสนุกสนานแก่เด็ก
ปฐมวัย
ขอบคุณผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต. เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566