Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ในวันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาวัดบางนาคราช หมู่ ๕ บ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โดยมีฝ่ายบริหาร นาย ภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมรองนายก เลขาฯ และสมาชิกสภาทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ฯ
นายพิชัย ยิ้มละมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก หัวหน้าส่วนราชการ กองงานต่างๆ
พร้อมด้วย สัดส่วนตัวแทนผู้ที่มีรายชื่อ ในรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
ทั้งสถานศึกษา รพ.สต. อสม. อปพร. ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ต.เกาะหมาก ฯ
และภาคประชาชน ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การจัดทำแผนฯ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น อบต.เกาะหมาก ได้มาประชุมกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น...ฯ

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566