Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อจัดการสุขภาวะที่ยั่งยืน
Responsive image
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วย รองนายกฯ ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก
ร่วมด้วยตัวแทนท้องที่ หน่วยงานรัฐ และประชาชน ในตำบลเกาะหมาก
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกลั่นกรองทางวิชาการข้อเสนอ
"โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อจัดการสุขภาวะที่ยั่งยืน"
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 11.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย
โดยวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงการมีดังนี้:
- เพื่อพัฒนาและยกระดับ “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” ตำบลเกาะหมาก 
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและฟื้นฟูทะเลสาบ รอบตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย
- จัดการความรู้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใน ตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566