Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อจัดการสุขภาวะที่ยั่งยืน
Responsive image
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วย รองนายกฯ ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก
ร่วมด้วยตัวแทนท้องที่ หน่วยงานรัฐ และประชาชน ในตำบลเกาะหมาก
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกลั่นกรองทางวิชาการข้อเสนอ
"โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อจัดการสุขภาวะที่ยั่งยืน"
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 11.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย
โดยวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงการมีดังนี้:
- เพื่อพัฒนาและยกระดับ “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน” ตำบลเกาะหมาก 
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและฟื้นฟูทะเลสาบ รอบตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย
- จัดการความรู้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใน ตำบลเกาะหมาก และ อปท.เครือข่าย

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566