Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7วัน)
Responsive image
อบต.เกาะหมาก ตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 (7วัน) ณ ทางขึ้นสะพานเกาะหมาก - ปากพะยูน
พี่น้องประชาชนท่านใดเดินทางสัญจรไปมาผ่านสะพานเกาะหมากปากพะยูน สามารถแวะพักเหนื่อย
หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์นะคะ
#เที่ยวปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับ

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้

ด้วยความห่วงใยจากอบต.เกาะหมาก

 
         
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565