Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางดำเนินงานของกลไกจัดการเคลือข่าย" ภายใต้โครงการสานพลังภาคีขับเคลื่อนชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
Responsive image
“สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน”
 
นายศรัณญู ทองขวัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายพิชัย ยิ้มละมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นางสาวนภาพร ขุนเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณัทณิชชา เกตุแก้ว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางนฤพร สายแก้ว นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก...

 
เดินทางเข้าร่วมประชุม ร่วมกับ..
ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ (ศวภ. ใต้)
คณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
เทศบาลตำบลทะเลน้อย
เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
และ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
 
ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
 
ภายใต้โครงการสานพลังภาคีขับเคลื่อนชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
โดยมีวัตถุประสงค์:
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบระบบกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ และแนวทางในการแก้ปัญหา
2. เพื่อเรียนรู้รูปแบบและแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ชุมชน
3. เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการทำหน้าที่เป็น “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชุน”
ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถปรับตัวหรือตั้งรับ (resilience)
ซึ่งหากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้รับคัดเลือกให้เป็น“ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน”
ทาง อบต.เกาะหมาก จะได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ในการนำไปใช้เพื่อส่งเสริม และพัฒนาตำบลเกาะหมากต่อไป
 
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565