Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมประชุม การจัดการเรียนรู้เครือข่าย (รับรุ่น) "ส้านใจโหม๋เหนือ" รุ่นที่ 4
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
มอบหมายให้ นายศรัญญู  ทองขวัญ รองนายก อบต.เกาะหมาก
นายใจ  คุ้ยหลู รองประธานสภา อบต.เกาะหมาก
นางสาวนภาพร  ขุนเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวณัทณิชชา  เกตุแก้ว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม และงาน สาธารณสุข 
สำนักปลัด อบต.เกาะหมาก...

สัญจรเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้เครือข่าย (รับรุ่น) "ส้านใจโหม๋เหนือ" รุ่นที่ 4
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านเขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย
ด้านการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่
2. เพื่อเกิดกระบวนการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับสมาชิกเครือข่าย
ด้านการจัดการปัญหา 10 ประเด็น ประกอบด้วยทุนทางสังคมในพื้นที่
3. เพื่อสร้างแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดรูปธรรมการบูรณาการ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแบบพอเพียง

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษา
จากการศึกษาดูงานของชุมชนอื่น มาปรับใช้กับชุมชนตำบลเกาะหมาก ต่อไป...

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2565