Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
อบต.เกาะหมาก ร่วม ZOOM โครงการ นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)
Responsive image
อบต.เกาะหมาก สร้างนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่
เตรียมพร้อม สู่...การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (KohMak Smart City)


24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.เกาะหมาก 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เข้าร่วมรัมชมการแถลงข่าวเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

"นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
(The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))”

โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรของ อบต.เกาะหมาก
ให้เข้าใจถึงแนวคิดและนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
หรือ เกาะหมาก เมืองอัจฉริยะ (KohMak Smart City)

เพื่อนำความรู้และทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไปถ่ายทอดต่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ในโอกาสต่อๆไป...ตามแผนงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ที่จะขับเคลื่อนระดับนโยบาย เกาะหมาก เมืองอัจฉริยะ (KohMak Smart City)
มาประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะหมากของเรา

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565