Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
Responsive image
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา 10.00 – 12.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และหมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์โอทอป ม.2ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
     
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565