Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2563
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเกาะหมาก ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะหมาก รุ่นที่ ๑ โดยได้เสนอของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะหมาก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ คน    โดยแบ่งสถานที่เรียนเป็น ๒ แห่งด้วยกันคือ กลุ่มที่ ๑ เรียนที่โรงเรียนบ้านเกาะหมาก จำนวนผู้เรียน ๔๐ คน และกลุ่มที่ ๒ เรียนที่ศาลาหมู่บ้านบ้านหัวหิน ม.10  จำนวนผู้เรียน ๔๐ คน    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุ ส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดํารงสืบทอดต่อไป เสริมสร้างศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ ประจักษ์และยอมรับ
 


         
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563