Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิ่ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รำมโนราห์
Responsive image
นายประดิษฐ์  จาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มาเป็นเกียรติมามอบเกียรติบัตรให้แก่ เยาวชนในท้องถิ่น ในโครงการ 
อนุรักษ์ประเพณี ศิ่ลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รำมโนราห์
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่  15 สิงหาคม 2523  - 13 กันยายน 2563  รวมเวลา  5 สัปดาห์  30 ชั่วโมง 

โดยมีวัตถุประสงค์

๑.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
 ๒.  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
      อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม
 ๓.  เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน คือ การรำมโนราห์
 ๔.  เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ   รู้จักวิถีชีวิต   วัฒนธรรมของท้องถิ่นอัน
      จะสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิด
 ๕.  เพื่อประยุกต์ท่ารำมโนราห์มาใช้สำหรับการออกกำลังกายให้กับเด็ก เยาวชน  และประชาชนโดย
      ทั่วไปในตำบล  และเผยแพร่ไปยังชุมชนตำบลอื่นๆ


โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563