Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศิล 5
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยการนำ นายประดิษฐ์ จาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศิล 5
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ และวันแม่แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

 ๑.  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพัน
      ปีหลวง  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๘   พรรษา 
 ๒.  เพื่อให้ประชาชนนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ไปปรับเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตให้
       เป็นไปอย่างถูกต้อง  โดยนำหลักปฏิบัติธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักศีล  ๕
 ๓.  เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต  สุขภาวะทางสังคม  และสุขภาวะทางจิต
      วิญญาณหรือปัญญา  โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
 ๔.  เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่
     คู่ประเทศไทยตลอดไป
 

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563