Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp) ประจำปี 2563
Responsive image
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้แก่เด็กก่อนปฐมวัย เละเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนปฐมวัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้มีโอกาสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
นายประดิษฐ์  จาริยะ  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ค่ายกลางวันเด็ก ก่อนปฐมวัย (Day Camp) และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิก อบต  ชาวบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่
 
 
     
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2563