Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการค่ายกลางวันเด็กก่อนปฐมวัย (Day camp) ประจำปี 2562
Responsive image
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
 • เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์เต็มรูปแบบผ่านกระบวนการเล่นผสมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กให้พัฒนาไปอย่างสมดุล
  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
  เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำกิจกรรมกับผู้อื่น
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • เด็กไดรับประสบการณ์เต็มรูปแบบผ่านกระบวนการเล่นผสมการเรียนตามหลักสูตร
  ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เด็ก ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
  เด็กไดรับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลควบคู่กัน
  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
         
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562