Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562
Responsive image
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
 • เพื่อสนองตอบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
  เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ สานใยรัก ในแต่ละวัยได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกัน
  เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีขวัญและกำลังใจในการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ
  ได้รับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
  มีการสานสัมพันธ์ สานใยรัก ในแต่ละวัย
         
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562