Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก
Responsive image
วัตถุประสงค์
    1.เพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาสำหรับเด็กใน ศพด ประกอบด้วยสื่อทางด้านคณิตศาสตร์ สือทางด้านภาษาอังกฤษ
สื่อทางด้านจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
    2.เพื่อพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง พ่อแม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับสื่อได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน  
    3.เพื่อเผยแพร่สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการศึกษา ของ อบต.เกาะหมาก ไปยัง ศพด ท้องถิ่นอืนๆ
    4.เพื่อจัดให้มีทรัพย์สินทางปัญญาของ อบต.เกาะหมาก สำหรับใช้ในการพัฒนาทางด้านศึกษาของ ศูนย์เด็กเล็กอย่างยั่งยืน
         
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th