Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


ด้วยนายร่อหาม หลับสะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เขตเลือกตั้งที่ ๒
ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๔๗ ตรี(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดพัทลุง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากดังต่อไปนี้
     ๑. วันเลือกตั้งวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
     ๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม
         พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     ๓. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมอเนกประสงค์ (อาคารใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
     ๔. จำนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑ คน
     ๕. การเลือกตั้งให้ถึงเขตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นเขตเลือกตั้ง
     ๖. เขตเลือกตั้งมีจำนวน ๑ เขตเลือกตั้ง 
     ๗.หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 
คลิก! ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2566