Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ...


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ...

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมากมีส่วนร่วมในการออกกฎ และกำหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างช้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ....
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการแก้ไขปรับปรุงร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนนำเข้าสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะหมาก 

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้
๑. ส่งมาที่งานกฎหมาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
๒. แสดงความเห็นผ่าน www.khomak.go.th เว็บบอร์ด หัวข้อ "ข้อเสนอแนะ ติชม"
๓. แสดงความเห็นผ่าน facebook "อบต.เกาะหมาก จ.พัทลุง"
๔. แสดงความเห็นทางโทรศัพท์ o-๗๔๘๒-๙๗๘๑
๕. แสดงความคิดเห็นผ่าน Live Chat หน้าเว็ปไซต์ 
www.khomak.go.th
๖. แสดงความเห็นทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คลิก! ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ....
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2566