Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสามัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสามัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อที่ ๑๑ (๓) หมวด ๒
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
จึงขอกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- สมัยที่ ๒ มีกำหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
- สมัยที่  ๓ มีกำหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
- สมัยที่  ๔ มีกำหนด  ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 
และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (สมัยแรกปี พ.ศ. ๒๕๖๗)
ใน วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายสุพัด จันทร์สว่าง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

*ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสามัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566