Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ...


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้ดำเนินกิจการน้ำประปาเพื่อการเกษตรขึ้นในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๖๘ (๑) และมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ...

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมากมีส่วนร่วมในการออกกฎ
และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างช้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ....
ประชาชนในการแก้ไขปรับปรุงร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนนำเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก 

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ส่งมาที่งานกฎหมาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
๒. แสดงความเห็นผ่าน http://www.khomak.go.th เว็บบอร์ด หัวข้อ "ข้อเสนอแนะ ติชม"
๓. แสดงความเห็นผ่าน facebook "อบต.เกาะหมาก จ.พัทลุง"
๔. แสดงความเห็นทางโทรศัพท์ o-๗๔๘๒-๙๗๘๑
๕. แสดงความเห็นทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ หรือคลิก 
https://forms.gle/z5Z6j3unQAP2x57i8

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คลิก! ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ....
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2565