Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ...


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้ดำเนินกิจการน้ำประปาเพื่อการเกษตรขึ้นในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๖๘ (๑) และมาตรา ๗๑
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ...

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมากมีส่วนร่วมในการออกกฎ
และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างช้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ....
ประชาชนในการแก้ไขปรับปรุงร่างข้อบัญญัติฯ ก่อนนำเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก 

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. ส่งมาที่งานกฎหมาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
๒. แสดงความเห็นผ่าน http://www.khomak.go.th เว็บบอร์ด หัวข้อ "ข้อเสนอแนะ ติชม"
๓. แสดงความเห็นผ่าน facebook "อบต.เกาะหมาก จ.พัทลุง"
๔. แสดงความเห็นทางโทรศัพท์ o-๗๔๘๒-๙๗๘๑
๕. แสดงความเห็นทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ หรือคลิก 
https://forms.gle/z5Z6j3unQAP2x57i8

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
คลิก! ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง การบริหารกิจการน้ำประปา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ....
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2565