Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายข้อมูลองค์กรฯ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พ.ศ. ๒๕๖๕
และ ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง นโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และนโยบายข้อมูลองค์กรขึ้น

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายข้อมูลองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก 
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประกอบด้วย
๑. ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง นโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy)

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ได้
จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ส่งมาที่สำนักปลัด อบต. ตำบลเกาะหมาก
๒. แสดงความเห็นผ่าน htp://www.khomak.go.th เว็บบอร์ด หัวข้อ "ข้อเสนอแนะ ติชม"
๓. แสดงความเห็นผ่าน facebook "อบต.เกาะหมาก"
๔. แสดงความเห็นทางโทรศัพท์ ๐-๗๔๘๒-๙๗๘๑
๕. แสดงความเห็นทาง QR Code หรือ คลิกลิงค์ ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารและแสดงความคิดเห็น

คลิก! (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พ.ศ. 2565


คลิก! (ร่าง) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง นโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy)

คลิก! แบบแสดงความคิดเห็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พ.ศ. 2565
และ เรื่องนโยบายข้อมูลองค์กร (Data Policy)
คลิก! ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็น ร่าง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายข้อมูลองค์กร
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565