Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชน ต.เกาะหมาก สมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กำหนดจัดโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในชุมชน

เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน

กำหนดจัดอบรม ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น.
ณ ศาลาวัดบางนาคราช หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
โดย รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอเชิญชวนประชาชน ทุกหมู่บ้าน
ที่สนใจกิจกรรมงานอาสา พัฒนาใจ สมัครเข้าร่วม โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก


ซึ่งจะจัดอบรมในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาวัดบาง
โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ


อ่านรายละเอียด และใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบ
คลิก! การสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.เกาะหมาก
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2565