Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕


อาศัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวันนั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายสุพัด จันทร์สว่าง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

*ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คลิก! ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2565