Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เชิญร่วมประชุม ๖ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบางนาคราช
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
..........................................
เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาประชุมกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอเรียนเชิญสัดส่วนตัวแทนผู้ที่มีรายชื่อ
ในรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

ในวันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ศาลาวัดบางนาคราช หมู่ ๕ บ้านปากบางนาคราช
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง


*รายละเอียดรายชื่อ ตามรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ ตามแนบท้ายประกาศนี้*

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น
ที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้
และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ ทุกกรณี
ที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้เช่นกัน.
คลิก! ประกาศรายชื่อตามรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565