Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศ เรื่อง เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับท่าน ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖ *ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕*
เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับท่าน ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น... 

บัดนี้ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖) หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ 

ให้ยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ในวันเวลาราชการ 

# โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบัน (ฉบับจริง)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร) 

คลิก!ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารภาพประชาสัมพันธ์
คลิก! รายละเอียดเพิ่มเติม การเปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2565