Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศ เรื่อง เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับท่าน ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖ *ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕*
เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับท่าน ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น... 

บัดนี้ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖) หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ 

ให้ยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ในวันเวลาราชการ 

# โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบัน (ฉบับจริง)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร) 

คลิก!ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารภาพประชาสัมพันธ์
คลิก! รายละเอียดเพิ่มเติม การเปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2565