Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน

  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายรับรายจ่าย
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
นำส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564    
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564  
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 
รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th