Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางดวงใจ สมสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายสนธนา เหล็มเจริญ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
นางสหัสา ทับทิม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
Responsive image
นายจิรวัฒน์ ภัทรศิริโสภณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นางฟารีด๊ะ ยะเดหวา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวขนิษฐา เกื้อคลัง
นักสันทนาการปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวอารีรัตน์ สร้อยละเอียด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Responsive image
นางนันท์นภัส แก้ววงศ์
ครู
Responsive image
นางสาวอาบีด๊ะ แหละหมัน
ครู
Responsive image
นางสหะ ทองมา
ครู
Responsive image
นางสาวสิริพัชร์ หนูแก้ว
ครู
Responsive image
นางวรรยา ส่าแหล่หมัน
ครู
Responsive image
นางปารุษยา จีนทอง
ครู
Responsive image
นางอยู่ไหวด๊ะ ยะเดหวา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นายอดีตศักดิ์ ทองสีอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวไหวดะ แหละหีม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
Responsive image
นางสาวฐานิดา จันทร์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางบุหลัน หยูทอง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายฟาอัส ขำละออง
พนง.ขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวเกียรติญาณี ไกรรัตน์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวอาภาวรรณ แสงสว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาววรรณรัตน์ เปียฉิม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวจุไรรัตน์ เกื้อทองสั้น
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th