Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายไพศาล กล่ำมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
Responsive image
นายบุญญฤทธิ์ ฝาหละเหย็บ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
จ.ส.อ.ศัทธา ปะระมณี
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
Responsive image
นายสวัสดิ์ สังเมียร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
Responsive image
นายนพณัฐ สันหมุด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
Responsive image
นายสามารถ ยีหวังกอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวนันท์นภัส โสภิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายศุภลักษณ์ ชูศรี
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
Responsive image
นายนีด ดำแก้ว
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายวิทยา นุ่นมี
พนง.ขับรถยนต์
Responsive image
นายณัฐชัย ไกรรักษ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
นายวีรยุทธ สุบินรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางอรุณ สุวรรณมณี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธนาคม คงศิริ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสนิท หมัดส๊ะ
ผช.นายช่างโยธา
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th