Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
ว่าง
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Responsive image
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง)
Responsive image
Responsive image
นางสุวดี คำเจริญ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นักวิชาการการพัสดชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาว มารีน่า หัสสะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวยุวดี โต๊ะเหล็ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นางประทุมทิพย์ รุ่งกลิ่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
Responsive image
Responsive image
นายนววิช พรหมยานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวจงถนอม ไกรรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
Responsive image
นางเสาวลักษณ์ พงศาปาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Responsive image
นางกัญญาพัชร เซ่งฮวด
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
นางสาวนิตยา คุณชล
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาวฐนิชา ยะเดหวา
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
นายสถาพร สุขสว่าง
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th