Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพิชัย ยิ้มละมัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางอุสิญาพร แก่นแท่น
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวนภาพร ขุนเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
Responsive image
Responsive image
สิบเอกประสิทธิ์ สายวงศ์เปี้ย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)
Responsive image
นางสาววิภารัตน์ ชัยชนะ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
Responsive image
นางสาวจตุพร ไกรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวณัทณิชชา เกตุแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอาทิตยา สังเพ็ชร
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสุณี ทองมี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นางนฤพร สายแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Responsive image
ว่าง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางรัชนี สายวงศ์เปี้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวสลินดา หมัดทองใหม่
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวกัลโสมซ์ หนูนัง
ผช.นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวส้อลิหะ โต๊ะหล๊ะ
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวจุฑามาศ ไฝทอง
ผช.นักประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวมยุลี หมัดระหีม
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นางวาสนา หมัดส๊ะ
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นางมลธา แสงสว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นายสุพจน์ ทองมา
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอะหลี สุระกำแหง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายญาณวุฒิ ขาวศรี
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th