Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายเจ๊ะหวัง แหละหมัน
ประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายเฉลิมศักดิ์ โชติมณี
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายพิชัย ยิ้มละมัย
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายวิไชย ทองเอียด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
Responsive image
นายชิต ส่งสังข์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสุเมธ มัธยม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายยะสีน รอดรวยรื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสุพัด จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายฟอง อออิปก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายพงษ์ศักด์ ติ้นหนู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเฉลิมศักดิ์ โชติมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวิโรจน์ ชาตรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายเจียร จาริยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายมุฮัมมัด ขุนชนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายเจ๊ะหวัง แหละหมัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายบรรหาญ พรหมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นางอรุณรัตน์ คงยัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสนิท ไกรรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายใจ คุ้ยหลู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายเสนอ แสงสว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายกิตติการ จันทร์สว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายนิกร อมราพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
นายจิรวัฒ อินทร์โชโต
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
นายดลเหลาะ กูสัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
Responsive image
Responsive image
นายกิตติภพ ยะเดหวา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th
Powered By khomak.go.th