Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕
Responsive image
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้เรียกประชุมสภา
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕

วาระ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ขั้นรับหลักการ) ตามข้อ ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะหมาก เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป


โดยมี ฝ่ายนิติบัญญัติ นายสุพัด จันทร์สว่าง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะหมาก นายใจ คุ้ยหลู รองประธานสภาฯ ปลัดพิชัย ยิ้มละมัย
เลขานุการสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมกัน
ร่วมด้วย ฝ่ายบริหาร นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วย รองนายกฯ และเลขานุการนายกฯ และ
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กองงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมครั้งนี้.

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.
         
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565