Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์องค์กร ข่าวสารเพื่อประชาชน
ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตทางสาธารณะ (บริเวณสามแยกน้ำบ่อหมาก)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตทางสาธารณะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จะใช้พื้นที่เขตทางสาธารณะ บริเวณสามแยกน้ำบ่อหมาก
เพื่อติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จึงจะต้องรื้อถอนป้ายซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่ติดตั้งอยู่ในเขตทางสาธารณะบริเวณดังกล่ว และไม่ปรากฏว่าป้ายเป็นของบุคคลใด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จึงขอประกาศให้ทราบว่า หากป้ายขนาดใหญ่ดังกล่าว
เป็นของบุคคลใด ขอให้ดำเนินการรื้อถอนออกจากเขตทางสาธารณะ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ประกาศ หากล่วงพันระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
จะดำเนินการรื้อถอน และ นำออกขายทอดตลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

*ดูหนังสือประกาศตามไฟล์แนบ

คลิก! ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตทางสาธารณะ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565