Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการให้บริการดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการให้บริการสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการรับลงทะเบียนขอรับเงินผู้สูงอายุ
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการรับชำระภาษีป้าย
05 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สถิติการรับคำขอใช้น้ำประปา/ขอใช้มาตรวัดน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th