Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
การบริหารงานบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.พ. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
22 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
22 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก
22 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566
01 ต.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
05 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2566
04 เม.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
07 ก.พ. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ข้อมูลผู้บริหาร
23 ม.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
23 ม.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th